Vaarojen lapset lukemaan -hankkeen esittely (Suvi Katves)

Alle kouluikäisille lapsille kirjastoissa järjestetään monenlaista toimintaa satutunneista päiväkotien teemakirjapaketteihin, mutta Kulttuurin virran kaltaista sitovaa toimintamallia ei pienille lapsille ole olemassa. Lastenkirjastotyössä koettiin tarvetta erilaisten valmiiden toimintatapojen ”pankille”, sillä arkipäivässä aikaa suunnitteluun jää vähän. Järjestelmällinen toiminta turvaa paremmin kaikkien lasten pääsyn kirjastoon ja mahdollisuuden tutustua kirjoihin ja muuhun lainattavaan aineistoon.

Hankkeen koulutusten avulla parannetaan kirjaston työntekijöiden osaamista ja tietämystä lapsuusajasta 0-6 ikävuoteen, jonka aikana käydään läpi valtava kehitys vauvasta eskariin. Varhaiset vuodet jo ennen kuin lapsi puhuu, jopa odotusaika, ovat tärkeitä kielen kehityksessä. Oleellista on myös tukea lasta tunne-elämän muotoutumisessa ja monien arjen taitojen opettelussa. Tässä kaikessa tarinat, runot, laulut, ja tietokirjat auttavat lasta käsittelemään kokemuksiaan, sekä kasvattamaan tietojaan, antavat virikkeitä leikkiin ja niin edelleen. Lisäksi koulutuksessa saamme työkalupakkiimme uusia menetelmiä, joita voimme käyttää eri-ikäisille lapsille suunnatuissa tapahtumissa.

Toiseksi pääsemme soveltamaan koulutuksissa saamaamme tietoa. Autan kirjastoja järjestämään tapahtumia, testaamaan uusia toimintatapoja, tai esimerkiksi jalkautumaan, jotta tavoitamme paremmin sellaisia perheitä ja lapsia, jotka eivät vielä ole löytäneet kirjastoa ja kirjojen maailmaa. Tavoitteena on levittää jo käytössä olevaa hyväksi todettua toimintaa, sekä löytää uusia tapoja arjen työhön. Hankkeen aikana on mahdollista kokeilla uutta ja valitsemme sitten sopivimmat tapahtumat ja toimintatavat pysyviksi käytännöiksi.

Kolmanneksi haemme tähän kaikkeen toimintaan yhteistyökumppaneita niistä tahoista, jotka myös toimivat alle kouluikäisten lasten parissa. Näitä kumppaneita ovat sosiaali- ja terveyspuoli, kuten neuvola tai perhetyö, kasvatussektori, sekä kolmas sektori, kuten järjestöt tai seurakunta. Tavoitteena on saada aikaan avoimet kanavat, yhteistyökuvioita ja parhaimmillaan pysyviä yhteistyömalleja kumppaneiden kanssa. Autan paikallisia kirjastolaisia etsimään ja luomaan yhteyksiä ja miettimään, mikä sopii kullekin kunnalle ja kirjastolle parhaiten paikalliset resurssit huomioiden.

Hanke kestää vuoden, eli 31.8.2020 saakka. Tällä hetkellä hahmottelen koulutuksia ja kartoitan mahdollisia yhteistyökumppaneita, sekä tartun kaikkiin tapahtumaideoihin, joihin törmään. Olen myös tehnyt kyselyn, joissa selvitän teiltä koulutustoiveita, ja toisen, jossa selvitän nykyistä toimintaa alle kouluikäisten lasten parissa, sekä valmiita yhteistyökuvioita. Lähetän linkit kyselyihin lähipäivinä. On erittäin tärkeää, että kaikista kirjastoista vastataan kyselyyn ja järjestetään aikaa koulutuksiin, joita on kolme kokonaista päivää.

Vähän minusta: Aloitin kirjastourani Enon ja Uimaharjun kirjastojen lasten ja nuorten työstä vastaavana virkailijana joulukuun alussa 2013. Joensuun pääkirjaston lasten ja nuorten osaston kirjastonhoitajan tehtävään siirryin huhtikuun alussa 2016. Aloitimme tämän hankkeen ideoinnin Niemisen Kirsin kanssa viime vuoden kevään koulutus- ja virkistyspäivässä ja olen siitä asti ollut mukana hankkeen suunnittelussa ja hakuprosessissa.

Hankkeen etenemisestä tiedotan yleisesti tarpeen vaatiessa. Kirjastojen yhdyshenkilöihin tulen olemaan henkilökohtaisesti yhteydessä yhteistyökuvioiden ja tapahtumien järjestämisestä. Työhuoneeni on Joensuun pääkirjaston maakuntaosastolla.

Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostilla suvi.katves@joensuu.fi ja puhelimella (joka on vielä tulossa).