Kirjastojen hiilijalanjälkitutkimus (Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle -hanke) on ensimmäinen kirjastojen kanssa tehty tiedonkeruuprosessi, jossa päästötietoja selvitettiin pilottikirjastojen ja asiantuntijoiden yhteistyönä. Tiedonkeruuseen ja oman kirjastonsa hiilijalanjälkilaskentaan osallistui 13 erityyppistä kirjastoa, pienistä kunnankirjastoista suuriin kaupunginkirjastoihin. Vaara-kirjastojen alueelta Rantakylän kirjasto osallistui pilottikirjastona tähän kirjaston hiilijalanjälkilaskentaan.

Mittaajakirjastot jaettiin kolmeen kategoriaan koon mukaan:
-Pienet kirjastot: Iitti, Rantakylä (Joensuu), Toholampi, Hartola, Sysmä
-Keskikokoiset: Kallio (Helsinki), Forssa, Vaasa, Pietarsaari
-Isot kirjastot: Kuopio, Oulu, Lahti, Turku

Kirjastojen laskennan rajausta työstettiin syksyn 2020 aikana useammassa työpajassa. Hiilijalanjälkilaskennassa huomioitiin toimitilojen, aineistologistiikan, matkojen, aineistohankintojen sekä muiden hankintojen päästöt.

Hiilijalanjäljen laskemista varten Rantakylän kirjastossa laskettiin tilojen osalta vuodessa käytettävän lämpöenergian ja sähkön määrä sekä lämmitysmuoto ja -yhtiö. Lisäksi punnittiin viikon aikana henkilökunnan ja asiakkaiden tuottamat jätteet (seka- ja biojäte, paperit, pahvi), joista laskettiin vuodelle keskiarvo. Logistiikan osalta hiilijalanjäljen laskemista varten tarvittiin tiedot aineistojen kuljetuksista eli kilometrit vuoden ajalta, auton merkki ja vuosimalli sekä henkilökunnan työssäkäyntimatkat. Laskennassa huomioitiin myös työssä tehdyt matkat.

Hankintojen osalta mukaan laskettiin kirjaston vuosittaiset hankintamäärät kaikkien aineistotyyppien osalta. Lisäksi mukaan laskettiin palvelu- ja tavarahankinnat kuten toimistotarvikkeet ja palvelujen ostot. Tiedonkeruuta varten selvitettiin myös tietoliikenteeseen liittyvät tiedot eli vuosittainen tiedonsiirtomäärä ja palvelintilan tarve.

Tiedonkeruun jälkeen hanketyöntekijät laskivat kunkin kirjaston hiilijalanjäljen. Apuna laskennassa käytettiin päästökertoimia, jotka kertovat kuinka monta hiilidioksidikiloa jonkin tietyn asian ilmastoa lämmittävä vaikutus vastaa.

Yhden suomalaisen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ovat keskimäärin 11,5 tCO2e vuodessa. CO2e on hiilijalanjäljen yksikkö, joka tarkoittaa hiilidioksidiekvivalenttia eli ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen ilmastoa lämmittävää vaikutusta. Hankkeessa saatiin pienten kirjastojen keskimääräiseksi tulokseksi 30 tCO2e vuodessa, mutta Rantakylän hiilijalanjälki oli vielä paljon tätäkin pienempi; vain 5 hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa. Osaltaan tähän vaikuttaa se, että kirjasto on toiminut elokuusta 2019 lähtien väliaikaisessa väistötilassa, joka on pinta-alaltaan vain 43% remonttia odottavasta varsinaisesta kirjastosta.

mittaajakirjastojen CO2e-päästötaulukko

Suomen yleisten kirjastojen hiilijalanjäljeksi vuonna 2019 saatiin yhteensä 32 000 tonnia CO2-ekvivalenttia. Tulos saatiin käyttämällä pääosin mittaajakirjastojen laskelmista saatuja keskiarvoja sekä osin suoraan tilastotietoja ja päästökertoimia (kirjat ja e-kirjat). Hanke jatkuu vuoden 2021 loppuun asti ja sen ajantasaiseen tilanteeseen voi tutustua osoitteessa kirjastot.fi/vihreakirjasto.

Hiilijalanjäljen rinnalla on hankkeessa käytetty myös termiä hiilikädenjälki, ja se tarkoittaa kirjastojen positiivisten vaikutusten laadullista ja määrällistä arviota. Kädenjäljellä kuvataan jonkin palvelun tai tuotteen potentiaalia – eli millaisia hyviä vaikutuksia palvelun käytöstä voisi asiakkaille syntyä. Esimerkiksi kirjojen osalta on laskettu, että kirjastosta lainatun paperikirjan päästö on suuruusluokaltaan 1/3 omaan hyllyyn hankittavan kirjan päästöistä, jos oma kirja luetaan vain kerran. Kirjastopalvelut auttavat osaltaan kuntalaisia pienentämään hiilijalanjälkeään monipuolisella tarjonnalla. Voidaan sanoa, että suomalaiset kirjastot tarjoavat sisältöä ihmisten elämään ilman kuluttamista.

Yhden kirjalainan ja kirjastokäynnin päästöjä voi myös verrata muihin elämyksiin; samanlaisen hiilijalanjäljen kirjastokäyntiin verrattuna aiheuttaa esimerkiksi 200g sipsipussi, pullo olutta (0,33l) tai 30 minuuttia surffausta läppärillä!

Ilmastoterveisin,

Hanna Mielonen